Privacy beleid Vorstelijk Wonen
​ 
Over ons privacy beleid

Vorstelijk Wonen| Torenzichtlaan 3| 3956HE| Leersum| Nederland, of haar filialen of dochterondernemingen (‘Vorstelijk Wonen’, ‘ons’, ‘wij’ , ‘we’ of ‘onze’) wil dat u vertrouwd bent met de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaren. Deze Privacyverklaring helpt u om ons privacybeleid te begrijpen, inclusief welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen, hoe we ze beschermen en wat uw persoonlijke rechten zijn.
Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daaraan gerelateerde dienstverlening van Vorstelijk Wonen.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid. 

Over de gegevensverwerking 
Hieronder leest u op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, hoe we ze beveiligingen en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Vorstelijk Wonen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
 
Persoonsgegevens;
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens

IN het geval dat u, uw betaling digitaal verricht worden deze gegevens verwerkt door de Payment Service provider.
 
Automatisch verzamelde gegevens;
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
– Internetbrowser en apparaat type
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vorstelijkwonen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Links op deze site

Onze website bevat links naar websites van partners en naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door onze partners of andere partijen.
 
Geautomatiseerde besluitvorming  
Vorstelijk Wonen neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
 
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking 
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing anders dan in dit privacy beleid genoemd. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve- of wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Vorstelijk Wonen verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen: 
– Het afhandelen van uw of onze betalingen
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Vorstelijk Wonen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Vorstelijk Wonen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Bewaartermijn van persoonsgegevens
Vorstelijk Wonen bewaart uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke wettelijke verplichtingen dienen wij o.a. facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Vorstelijk Wonen bewaart uw persoonsgegevens echter niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturing) zijn geen persoonsgegevens.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Vorstelijk Wonen verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vorstelijk Wonen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Vorstelijkevloeren.nl
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlenMollie Payments verder te verbeteren. 

iDEAL
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van iDEAL via Mollie. iDEAL via MOLLIE PAYMENTS verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. iDEAL via MOLLIE PAYMENTS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. iDEAL via MOLLIE PAYMENTS behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. iDEAL via MOLLIE PAYMENTS deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling(kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van iDEAL via MOLLIE PAYMENTS’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. iDEAL via MOLLIE PAYMENTS bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

 
Cookies en vergelijkbare technieken
Vorstelijk Wonen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Cookies 
Door onze site te bezoeken gaat u automatisch akkoord met ons gebruik van cookies. Een cookie is gewoon een klein tekstbestand dat wij bij een bezoek aan onze website naar uw computer sturen. Dat doen we om u steeds relevantere informatie te kunnen aanbieden.
Deze cookies zorgen er onder meer voor dat u op onze website niet steeds dezelfde informatie te zien krijgt of moet invoeren. 
Vrijwel alle browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. De meeste websites – waaronder de onze – werken echter niet goed als u het gebruik van cookies uitschakelt.

Google
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties en overige Google- diensten en producten. 

Liever geen cookies?
Via uw browser kunt u cookies verwijderen en uitschakelen. Dit kunt u alleen zelf doen, omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Overigens kan het uitschakelen van cookies er wel voor zorgen dat onze website niet meer optimaal werkt.

Cookies van derde partijen 
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
 
Uw rechten 
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. 
 
Recht op inzage
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
 
Recht op correctie of verwijdering 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de link die wij meesturen met onze email nieuwsberichten. U kunt bij ons ook een verzoek indienen via info@vorstelijkwonen.nl
 
Recht op beperking van de verwerking 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid en / of recht op bezwaar
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vorstelijkwonen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Vorstelijk Wonen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op uw verzoek reageren.
 
Vorstelijk Wonen wil u er tevens op wijzen dat u te allen tijde de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Beveiliging van persoonsgegevens
Vorstelijk Wonen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vorstelijkwonen.nl

 
Wijziging in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

 
 
Contactgegevens 
Vorstelijk Wonen| Torenzichtlaan 3| 3956HE| Leersum| Nederland

T +31(0)343-724994
E info@vorstelijkwonen.nl
ontactpersoon voor privacy zaken 
Mevr. C.Maass